De weg plaveien voor een rooskleurige toekomst is alleen mogelijk met solide scholen!

Organisatieprofiel

Stichting Islamitisch Onderwijs en Opvoeding (SIOO) beoogt de verbetering van de moslimgemeenschap en streeft naar een begaafde moslimjeugd. SIOO streeft naar de oprichting van islamitische scholen waar de moslimjeugd terecht kan om een ideale combinatie te realiseren tussen seculier onderwijs en religieus-cultureel onderwijs waarbij de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs volledig zijn gewaarborgd. Deze mogelijkheid biedt een intellectueel ontplooiingsveld aan de moslimjeugd waar ze zich kunnen ontwikkelen in de seculiere schoolvakken zonder dat het ten koste gaat van hun religieus-spirituele belevenis en bloei. Zodoende faciliteert SIOO onderwijs dat buitengewoon en uniek is in de Nederlandse samenleving. 

Bestuur

Het College van Bestuur bestaat voor nu uit twee mensen. Dit zijn tevens de initiatiefnemers.

1. Voorzitter: drs. Enes Ulusoy is geboren in Heemskerk. Hij heeft op jonge leeftijd de religieuze basiskennis meegekregen van zijn ouders en heeft jarenlang intensieve privé lessen gevolgd van verschillende imams aan de lokale moskee. Hij heeft ook op meerdere islamitische kostscholen gezeten. Hij heeft op jonge leeftijd zijn verdere studie van de islamitische wetenschappen en de Arabische taal voortgezet en heeft bij verschillende geleerden lessen gevolgd. Hij heeft zowel mondelinge als schriftelijke toestemming om islamitisch onderwijs te verzorgen. Na zijn techniekopleiding heeft hij drie jaar als natuurkundedocent gewerkt in het voortgezet onderwijs. Parallel daaraan heeft hij zijn academische opleiding gecontinueerd op het gebied van literatuur, religie en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn universitaire bachelor heeft hij zich tijdens zijn masteropleiding gespecialiseerd in History of the Middle East. Daarna heeft hij met een post-master zijn eerstegraads lesbevoegdheid behaald. Hij heeft twee jaar als geschiedenisdocent gewerkt in het voortgezet onderwijs en is nog steeds werkzaam als docent. Hij spreekt Turks, Engels, Arabisch en Nederlands.  In 2013 richtte hij samen met zijn collega's Stichting Madrasah Darul-Erkam op om volledig in het Nederlands islamitisch onderwijs te faciliteren aan de moslimjeugd. Sindsdien is hij de voorzitter van dit onderwijsinstituut. Hij spreekt Turks, Engels, Arabisch en Nederlands.

2. Penningmeester: Cem Ata is geboren in Roermond. Hij is afgestudeerd als bedrijfskundige met een specialisatie in procesmanagement en werkt als informatieanalist en coördinerend functioneel beheerder bij het Ministerie van Defensie. Op jonge leeftijd is hij gestart met het volgen van islamitische lessen bij de lokale moskee. Daar heeft hij zich later vrijwillig ingezet als jongerencoördinator. Vervolgens is hij bestuurslid geweest van een stichting gericht op interculturele, educatieve en maatschappelijke ontwikkeling. Zijn interesse in het opdoen en verspreiden van kennis is hij nooit verloren. Hij blijft zich verder verdiepen in de islamitische wetenschappen.

Methodiek

Als initiatiefnemers geloven wij in holistic healing. Volgens deze geneeskundige theorie zouden alle menselijke aspecten in acht genomen moeten worden bij de mentale en fysieke genezing van eenieder. Als deze theorie toegepast wordt op het onderwijs, dan houdt dit in dat alle relevante factoren meetellen voor een cognitief-intellectuele ontplooiing welke weer cruciaal is voor een optimale leefstijl en ideale toekomst van de mens. Dit impliceert een alomvattend en exhaustief onderwijssysteem voor de moslims om hun alle soorten spirituele en maatschappelijke problemen en behoeften weg te nemen. Een dergelijke nalatigheid hierin zal noodzakelijkerwijs resulteren in identiteitscrisis en, sterker nog, clashen met de eigen cultuur- en religiegenoten of de andersdenkenden welke ongetwijfeld nadelig is voor de Nederlandse samenleving. Dit onsmakelijke resultaat is daadwerkelijk ook waar te nemen in de realiteit. De moslimjeugd is relatief vaker betrokken bij criminaliteit en heeft relatief vaker te maken met ongeschooldheid, werkloosheid, echtscheidingen en familieproblemen. Bovendien is er nog steeds sprake van een gedeeltelijke mislukking in de integratie/participatie van de moslimjeugd. Daarnaast is de problematiek van extremisme nog steeds te bespeuren. Bepaalde jongeren die in aanraking komen met zogenaamde islamitische educatie belanden in sommige gevallen uiteindelijk in gewelddadige omgevingen. Dit komt door een incorrecte weergave van de islam. Naar onze bescheiden mening zijn al deze kwalen het bijproduct van het verenigen van het onverenigbare. Het uitsluitend seculier onderwijs is onverenigbaar met de weefsels van de moslimjeugd, omdat cognitief-intellectuele ontwikkelingsprojecten louter slagen als ze worden opgezet vanuit het referentiekader van de betreffende levensbeschouwing of cultuur en als de elementen ervan direct betrokken zijn bij het onderwijs. Als het aanbod van de school niet aansluit op de behoeften van de leerlingen en de ouders en de school verder niet is geconstrueerd conform de omgevingsfactoren en identiteit van de leerlingen en hun ouders, dan ontstaat er een half afgewerkt en gedeeltelijk mislukt eindproduct dat zowel pernicieus zal zijn voor de seculiere Nederlandse samenleving als voor de (gedeeltelijk) niet-geïntegreerde moslimgemeenschap.

 

Doelstelling

SIOO heeft als doel op lange termijn meerdere islamitische middelbare scholen op te richten op relevante locaties waar de moslimjeugd terecht kan om te genieten van een alomvattend onderwijs dat voorziet in de materiële en spirituele onderwijsbehoeften. Hiermee wordt gedoeld op een ideale moslimjeugd die goed is geïntegreerd in de Nederlandse samenleving en optimaal eraan participeert zonder dat het ten koste gaat van de sociale en religieus-culturele waarden. 

 

Bestuursapparaat en transparantie

Om onze kernwaarden te handhaven, hebben we verschillende afdelingen in de organisatie die toezicht zullen houden op de integere werking van het bestuursapparaat en de correcte uitvoering van het bestuursbeleid. Hierbij zullen de volgende actiepunten in acht genomen worden:

  • een transparante bestuurshiërarchie
  • een periodieke verantwoording van het bestuur
  • geschikte en bekwame raad van toezicht
  • regelmatige zelfevaluatie bestuur & raad van toezicht

 

Relevantie en uniekheid

Islamitische middelbare scholen zijn heel schaars in verhouding tot de moslimpopulatie in Nederland. Er zijn op heden slechts twee islamitische middelbare scholen in Nederland. Hierdoor zijn deze scholen niet even goed bereikbaar voor alle molimscholieren. Naast deze problematiek zijn deze scholen niet genoeg voor de moslimgemeenschap om daar haar voldoening uit te halen door de beperkte capaciteit, zoals ruimte, personeel en dergelijke middelen. Er zijn dus duidelijke gebreken in het huidige islamitisch voortgezet onderwijs. Door deze redenen is er überhaupt veel behoefte aan islamitische middelbare scholen. Daarnaast is de missie en visie van SIOO en de daarbij gehanteerde onderwijsmethodologie erg uniek voor het Nederlands-islamitische onderwijsveld. Deze uniekheid heeft voornamelijk te maken met het bewaarde evenwicht en de ideale combinatie tussen de volgende componenten:

  1. islamitische wetenschappen versus seculiere schoolvakken
  2. islamitische cultuur versus Europees-Nederlandse cultuur
  3. islamitisch bewustzijn versus religieus pluralisme
  4. cultuurbehoud versus volledige integratie & adaptatie aan de Nederlandse samenleving
  5. puriteins & traditioneel versus progressief & modern

 

ANBI

Stichting Islamitisch Onderwijs en Opvoeding  is bezig met de aanvraag voor de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het is wettelijk verplicht bepaalde gegevens op de website te publiceren:

Beleid:

In het onderwijsplan staan  onderwijsinhoudelijke zaken toegelicht, hierbij valt te denken aan deugdelijkheidseisen, het vakkenpakket, ambities voor de komende jaren en de meerjarenbegroting. 

Concept onderwijsplan

 

RSIN/fiscaal nummer:

8626.30.812

Beloningbeleid:

SIOO hanteert de CAO voor Voortgezet onderwijs. 

De beloning van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is conform de normen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).