De weg plaveien voor een rooskleurige toekomst is alleen mogelijk met solide scholen!

Meest gestelde vragen

1. Vraag: Wie zijn jullie?

Antwoord: Stichting Islamitisch Onderwijs en Opvoeding (SIOO) is opgericht door de initiatiefnemers E. Ulusoy en C. Ata om islamitische onderwijsfaciliteiten te genereren voor de moslimjeugd in Nederland. Ghazali College zal, na goedkeuring en erkenning, opereren als een islamitische middelbare school in de schaduw van SIOO. 

2. Vraag: Hebben jullie ervaring met het (islamitisch) onderwijs?

Antwoord: Ja, één van de twee initiatiefnemers werkt inmiddels vier jaar in het voortgezet onderwijs en heeft aan verschillende leerjaren en niveaus lesgegeven. De initiatiefnemers zijn erg betrokken bij het islamitisch onderwijs en hebben grofweg tien jaar ervaring met het islamitisch onderwijs en de begeleiding van de moslimjeugd.

3. Vraag: Hebben jullie ervaring met de moslimgemeenschap?

Antwoord: We hebben verschillende vrijwillige functies bekleed in diverse moslimorganisaties. We kennen de anatomie van de moslimgemeenschap in Nederland heel goed en hebben een inzicht op de behoeften en tekortkomingen van de moslimgemeenschap, in het bijzonder de moslimjeugd.

4. Vraag: Wat is jullie etnische achtergrond en zal dit enige invloed hebben op jullie school?

Antwoord: Onze ouders komen uit Turkije, maar wij zijn geboren en getogen in Nederland. We zijn dus Nederlanders. Ghazali College beklemtoont de islam als religie en de bijbehorende aspecten. Het richt zich niet op een bepaalde etnische identiteit of cultuur. Het gaat uit van diversiteit en multiculturaliteit.

5. Vraag: Wat is de belangrijkste kernwaarde in jullie organisatie?

Antwoord: Waar wij heel veel waarde aan hechten, is integriteit in het bestuursapparaat. Om dit te waarborgen, zullen alle maatregelen getroffen worden en alle middelen zullen ingezet worden. Daarom zullen we een gedisciplineerde en transparante Raad van Toezicht en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad hebben. We zullen geen enkele vorm van nepotisme en fraude tolereren.

6. Vraag: Waarom hebben jullie de school Ghazali College genoemd?

Antwoord: De grote leermeester Abu Hamid al-Ghazali was een polymath, maar hij staat voornamelijk bekend om zijn opvattingen met betrekking tot opvoeding en onderwijs, in het bijzonder de spirituele zuivering. Hierover heeft hij meerdere meesterwerken geschreven waarin hij beschrijft hoe de mens zich kan ontwikkelen tot een ideale dienaar van God. Bovendien heeft zijn invloed zelfs Europa bereikt. Tegenwoordig zijn nog steeds sommige boeken van hem opgenomen in de curricula van hoog aangeschreven universiteiten zoals de University of Oxford. Wij vinden dat hij veel heeft betekend voor de moslims en dat de kuur die hij heeft ontwikkeld goed kan dienen om onze hedendaagse problemen op te lossen. Daarom hebben we hem en zijn opvattingen als een leidraad gekozen in onze onderwijsmethode. Hieruit is de naam Ghazali College voortgevloeid. 

7. Vraag: Hoe willen jullie extremisme tegengaan met jullie onderwijsmethodiek?

Antwoord: De islam is een universele en filantropische religie die gekomen is naar de gehele mensheid. Extremisme druist regelrecht in tegen dit principe. De islam zelf keurt extremisme af. De problematiek van extremisme heeft voornamelijk te maken met de literalistische interpretatiemethode van de Koran. Daarnaast worden de Koranverzen losgekoppeld van de context ervan. Extremisme wordt onder andere gevoed door deze simplistische benaderingen. Om dit tegen te kunnen gaan, moet de Koran op een correcte wijze onderwezen worden aan de moslimjeugd in het licht van de traditionele interpretaties van de vrome voorgangers.

8. Vraag: Wat maakt jullie school islamitisch?

Antwoord: Ghazali College zal islamitisch verantwoord opereren in het onderwijsveld. De lesmaterialen zullen hierop afgestemd worden. Daarnaast zal Ghazali College educatie in islamitische wetenschappen faciliteren voor de moslimjeugd. Hierin zullen vakken zoals geloofsleer, gedragsleer en rechtsleer centraal staan. Ook zal de islamitische geschiedenis en beschaving onderwezen worden. Bovendien zal de Arabische taal en literatuur als een afzonderlijk vak gedoceerd worden. Het belangrijkste kenmerk is dat er een islamitische sfeer zal heersen op de school. Je kan zonder te schromen de kleine wassing verrichten op je school. Bovendien hoef je geen zorgen te maken over de reiniging in het toilet. Deze zal volgens de islamitische regels ingericht worden zodanig dat je met gemak de reiniging kunt uitvoeren. Daarnaast hoef je geen speciale toestemming te vragen aan de directie of stiekem een afgelegen hoek te vinden om met een gerust hart te kunnen bidden. Je hoeft ook niet meer verdrietig te zijn dat je het vrijdaggebed mist in de moskee. Het Ghazali College zal alle middelen faciliteren om je religieuze verantwoordelijkheden na te kunnen komen op de school. Je zal dus niet moeten studeren ten koste van je geloof of je geloof beleven ten koste van je studie. Onze school zal het mogelijk maken om de beide te combineren. Nog een belangrijk punt is dat de schoolvakken en de lesmaterialen islamitisch verantwoord zullen zijn. Als moslimouder hoeft u niet meer bezorgd te zijn over bepaalde lesstof, zoals de evolutietheorie, die uw kind gedoceerd krijgt zonder dat de uiteenlopende zienswijzen van de islam in acht worden genomen. Daarnaast hoeft uw kind ook geen zedenkwetsende beelden te zien in de (visuele) lesmaterialen tijdens de biologielessen of de beeldende vorming.

9. Vraag: Als ik een ouderverklaring heb ingediend, ben ik dan ook verplicht om mijn kind in te schrijven op jullie school?

Antwoord: Nee, dat is niet verplicht. De ouderverklaring staat los van de inschrijving.

10. Vraag: Waarom is er een behoefte aan een islamitische middelbare school?

Antwoord: We willen graag nadrukkelijk aankondigen dat er een enorme behoefte is aan islamitische middelbare scholen in Nederland, omdat er slechts twee islamitische middelbare scholen zijn in Nederland. Er moet dus meer alternatief komen, omdat de bestaande scholen niet goed bereikbaar zijn voor alle Nederlandse moslimscholieren. Bovendien hebben deze scholen een beperkte capaciteit, zoals ruimte, personeel en dergelijke middelen. Hierdoor kunnen ze de behoeften van de gehele moslimgemeenschap niet volledig tegemoet komen.

11. Vraag: Waarom hebben jullie gekozen voor de regio Heemskerk/Beverwijk?

Antwoord: Deze regio is volledig onttrokken aan islamitisch regulier onderwijs, terwijl er veel behoefte en vraag naar is.

12. Vraag: Welke schoolniveaus zullen jullie aanbieden op de school?

Antwoord: Aanvankelijk zullen er twee schoolniveaus aangeboden worden: mavo en havo.

13. Vraag: Is de school ook goed bereikbaar door mensen buiten de regio Heemskerk/Beverwijk?

Antwoord: De wens is dat het schoolgebouw gelegen is in de buurt van een station, zodat leerlingen buiten de regio eenvoudig het schoolgebouw kunnen bereiken door middel van het openbaar vervoer. Daarnaast hebben we plannen over het faciliteren van vervoermiddelen voor leerlingen die buiten de regio komen. Dit allemaal is mede afhankelijk van de mogelijkheden en de omgevingsfactoren. We willen in ieder geval dat onze school goed bereikbaar is voor iedereen in de omliggende steden, zoals Amsterdam, Zaandam, Haarlem, Assendelft, Krommenie, IJmuiden, Castricum, Alkmaar, etc.    

14. Vraag: Hoe en wanneer kan ik een ouderverklaring indienen?

Antwoord: De ouderverklaringen kunnen vanaf 1 juli t/m 15 oktober ingediend worden. Dit moet via de website van DUO gedaan worden. U logt dan in met uw DigiD en dient uw ouderverklaring in. De belangrijkste voorwaarden zijn dat uw kind woonachtig is binnen de straal van 15 km van Heemskerk/Beverwijk en dat het kind op aanstaande 1 november 10, 11 of 12 jaar oud is.

In deze instructievideo ziet u hoe de ouderverklaring ingediend moet worden: https://www.youtube.com/watch?v=EqsB8IBbWj4

Via deze link kunt u een ouderverklaring indienen: https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/12  

 

15. Vraag: Hoe weet ik precies of mijn kind op aanstaande 1 november 10, 11 of 12 jaar oud is?

Antwoord: Als de geboortedatum van uw kind(eren) tussen 2 november 2008 en 1 november 2011 valt, dan kunt u een ouderverklaring indienen.

 

16. Vraag: Hoeveel ouderverklaringen kan ik in totaal indienen?

Antwoord: U kunt per kind 1 ouderverklaring indienen. Dus als u drie kinderen heeft die voldoen aan de voorwaarden, dan kunt u in totaal drie ouderverklaringen indienen.

17. Vraag: Hoeveel ouderverklaringen hebben jullie nodig?

Antwoord: Volgens de berekeningen die we hebben gemaakt aan de hand van de formule van het Ministerie en de statistieken van CBS is het vereiste aantal ongeveer 400 ouderverklaringen. 

18. Vraag: Wat als er onvoldoende ouderverklaringen worden ingediend? Gaat het project dan niet meer door?

Antwoord: Wij geloven dat dit project de ideale oplossing is voor de problemen van de moslimjeugd. We zullen doorgaan tot het gaatje. Als het dit jaar niet lukt, dan willen we het komend jaar opnieuw indienen. We zullen dit project blijven voortzetten voor zover het mogelijk is. Zolang er leven is, is er hoop!

 

19. Vraag: Zal er sekse-segregatie toegepast worden in jullie onderwijssysteem?

Antwoord: Sekse-segregatie is een cruciaal religieus element binnen de islamitische wetgeving. Deze bevordert niet alleen de prestaties en schoolresultaten van de leerlingen, maar beschut ook de kuisheid en zedigheidsgevoel van de jeugd. Daarom zullen we sekse-segregatie hanteren in de klassen.

20. Vraag: Vormt de sekse-segregatie geen belemmering voor de integratie en participatie?

Antwoord: Er zal geen sprake zijn van een absolute segregatie. Bovendien zullen er regelmatig projecten en workshops georganiseerd worden waarin de leerlingen met elkaar leren samenwerken om deze segregatie maatschappelijk verantwoord te houden.